ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle verkoopcontracten tussen onze firma en onze klanten. Bestellen via de website www.promatome.com impliceert de aanvaarding van onderhavige verkoopvoorwaarden. Onderhavige voorwaarden zijn allemaal verplicht, en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming met deze voorwaarden zou onze firma geen verbintenis hebben aangegaan. Zij annuleren de algemene aankoopvoorwaarden van onze klanten en kunnen in geen geval door die voorwaarden worden vervangen.

2. De prijzen, inlichtingen, foto’s en tekeningen die zijn opgenomen in onze catalogi, prospectussen, website, tarieven en offertes, verbinden onze firma niet en deze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de verschillende artikelen die in onze reclamedocumenten worden voorgesteld of beschreven.

3. PRIJS
De verkoopprijzen op de Promatome website zijn exclusief BTW voor firma’s of instellingen die houder zijn van een intracommunautair BTW-nummer. Voor particulieren of Franse firma’s zal er 20% BTW worden toegevoegd aan deze prijs exclusief BTW. De verkoopprijzen op de Promatome website zijn inclusief levering, dit wil zeggen inclusief transport- en leveringskosten. De verkoopprijs op de Promatome website wordt toegepast op de dag van bestelling en wordt dan de contractuele prijs. De verkoopprijzen van het laatst gepubliceerde tarief of van de laatste offerte die gemaakt werd, annuleren en vervangen alle voorgaande quoteringen. Zij kunnen niet als vast en definitief beschouwd worden.

4. BESTELLINGEN
Elke bestelling is vast en definitief. Zij is slechts geldig, en het verkoopcontract ontstaat slechts, bij uitdrukkelijke aanvaarding in de vorm van een ontvangstbevestiging van de bestelling. Annulering van de bestelling kan in geen geval telefonisch en moet schriftelijk bevestigd worden. Deze schriftelijke annulering moet verplicht het volgende omvatten: de productreferentie, de omschrijving en de hoeveelheid. Een onvolledige bestelling zal niet met voorrang kunnen worden behandeld en kan mogelijks vertraging in de levering oplopen. Op de Promatome website wordt de bestelling pas definitief aanvaard bij ontvangst van de betaling. Op de Promatome website worden de producten voorgesteld die in voorraad zijn, en Promatome verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk contact op te nemen met de klant indien de goederen niet meer voorradig zijn.

5. LEVERINGEN
De leveringskosten zijn begrepen in de aangekondigde productprijzen en voor volumeaankopen kunnen er kortingen worden toegekend. De leveringstermijnen op onze offertes of orderbevestigingen worden ter informatie vermeld: ze betekenen ‘zo snel mogelijk (binnen de grenzen van de beschikbare voorraad) vanaf die datum’. De verplichtingen van onze firma zullen van rechtswege en zonder plichtplegingen worden opgeschort, en zij zal van haar aansprakelijkheid bevrijd zijn indien er zich gebeurtenissen voordoen zoals: brand, één of andere werkonderbreking, overstroming, onderbreking of vertraging in het vervoer, onmogelijke bevoorrading of problemen met de bevoorrading, alsook bij elke omstandigheid die zich voordoet na het afsluiten van het contract en die een uitvoering in normale omstandigheden door onze firma verhindert. 

Door het aftekenen van de leveringsbon erkent de klant dat hij de goederen heeft ontvangen in een staat die hem volledig tevreden stelt, buiten het specifieke voorbehoud dat op de vrachtbrief werd aangegeven. Vanaf dat ogenblik kan er geen enkele klacht betreffende de staat van de geleverde producten meer worden ontvangen.

 

Indien er problemen vastgesteld worden met de pakketten (karton beschadigd, gebroken pakket, ontbrekende of beschadigde producten…), zal de klant elk vastgesteld voorbehoud dienaangaande op het ontvangstbewijs van levering vermelden, hij zal het ontvangstbewijs van levering ook laten ondertekenen door de transporteur en een exemplaar van het document bewaren. Het voorbehoud, en met name de omschrijving van de schade, moet zeer nauwkeurig zijn om in aanmerking te worden genomen.

6. OVERDRACHT VAN VERANTWOORDELIJKHEID
Aangezien de verzendingen steeds op risico van de bestemmeling, en voor zijn rekening, worden gedaan, is het aan degene die de goederen in ontvangst neemt om te controleren of het vervoerscontract correct werd uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, moet hij het noodzakelijke voorbehoud maken bij de transporteur.

1/ Elk geschil, verzegelingen die ontbreken of die niet conform zijn, beschadigde of ontbrekende pakketten, vertragingen, moet onmiddellijk nauwkeurig op de vrachtbrief van de transporteur genoteerd worden.

2/ De klacht moet ten laatste binnen een termijn van 3 dagen bevestigd worden door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de laatste transporteur te sturen.

Volgens de regels die tegenwoordig van toepassing zijn op het gebied van transport, zijn deze twee voorwaarden absoluut noodzakelijk om de transporteur aansprakelijk te stellen. De bestemmeling die klaagt over geleden schade moet kunnen bewijzen dat deze schade al bestond op het moment van de levering.

Eventuele vertragingen bij de levering vormen in geen geval een geldige reden om de bestelling te annuleren of een schadevergoeding te vragen.

Wij behouden ons het recht voor om verkoop te weigeren aan klanten die onwettig met verlies doorverkopen of die daden van oneerlijke concurrentie stellen.

7. BESCHADIGDE GOEDEREN
In geval van een levering die niet overeenstemt op het vlak van hoeveelheid of kwaliteit, moet de klant PROMATOME per e-mail op de hoogte brengen op volgend adres: contact@promatome.com.

De garantie is enkel van toepassing voor de oorspronkelijke koper van het product; zij dekt alle fabrieksfouten aan het product dat door onze firma verkocht werd en als defect erkend wordt door onze technische dienst; in dat geval treedt de garantie in werking door een standaardomruiling van het product of door vervanging van de defecte onderdelen, voor zover het product binnen een periode van 12 maanden gefactureerd werd. Indien deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht nog worden aanvaard.

Onze garantie is strikt beperkt en volgende zaken worden niet gedekt: abnormaal gebruik van het product, schade veroorzaakt door elektrische batterijen of accu’s, alsook het natuurlijk verouderen van de slijtageonderdelen.

Wat ook de oorzaak is, PROMATOME is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich zouden voordoen tijdens het gebruik van het product dat volledig onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Niemand mag de voorwaarden van deze garantie wijzigen. Het productontwerp blijft onder de bevoegdheid en onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

8. RETOURZENDINGEN EN BEDENKTIJD
Krachtens artikel L 121 – 16 van de ‘code de la consommation’, beschikt de klant over een bedenktijd van veertien dagen vanaf ontvangst van de bestelde producten. Consumenten die van hun aankoop willen afzien, kunnen contact opnemen met de klantendienst van PROMATOME via contact@promatome.com. Enkel de kosten voor terugzending worden gefactureerd, in samenspraak en in functie van de levering. Het terugsturen van producten moet in de originele verpakking gebeuren. De producten moeten in perfecte staat zijn, niet gebruikt en vergezeld van alle eventuele accessoires en handleidingen.

De volgende goederen zullen in geen geval kunnen worden teruggestuurd:

  • Goederen die wegens hun aard niet kunnen worden teruggestuurd
  • Goederen met een beschadigde verpakking
  • Goederen die op maat werden gemaakt
  • Goederen met een persoonlijk karakter
  • Reeds gebruikte goederen
  • Onvolledige goederen
     

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS
PROMATOME leeft de wet betreffende het privéleven na op het gebied van de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter. PROMATOME behandelt de gegevens met een persoonlijk karakter als vertrouwelijke informatie en geeft deze informatie in geen geval aan derden door. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de leveringen, voor statistieken en voor promotionele of marketingdoeleinden, en dit enkel voor de Promatome.com website.

10. EIGENDOMSOVERDRACHT
Krachtens de wet n' 80-395 van 12.05.80 blijven de goederen de exclusieve eigendom van PROMATOME tot volledige betaling, ongeacht wie de goederen in zijn bezit heeft.

In geval van niet-betaling kan een ingebrekestelling of een deurwaardersexploot leiden tot teruggave van de goederen of betaling van de schuld. De koper kan zich hier niet aan onttrekken. In geval van gerechtelijke bewindvoering van de koper heeft de verkoper het recht om de eigendom van de verkochte goederen op te eisen in overeenstemming met de bepalingen van artikels 121 en 122 van de wet van 25 januari 1985.

11. GESCHILLEN
Over ieder geschil zal uitspraak worden gedaan volgens de geldende wetgeving door het ‘Tribunal de la Chambre de Commerce’ van RIJSEL (Frankrijk).

12. ALVORENS EEN BESTELLING TE PLAATSEN, VRAGEN WIJ U OM KENNIS TE NEMEN VAN ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.